Recruitment & consulting

Våra branschområden

Industry & Production

Sveriges produktionsindustri är mångfacetterad som genomgått betydande förändringar under de senaste decennierna. Landet är känt för att ha en högteknologisk och innovativ produktionssektor, där företag ofta fokuserar på högkvalitativa produkter och avancerade teknologier.

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Sverige har genomgått omfattande automatisering och digitalisering för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft. Fokus på hållbarhet och miljöprestanda är också central inom många företag, med strävan efter att minska koldioxidutsläpp och minska miljöpåverkan. Sammantaget är Sveriges produktionsindustri en viktig del av landets ekonomi och spelar en avgörande roll i den globala marknaden. Det finns ständigt ett behov av att hitta nästa lysande stjärna till ert team.  På Awexia har vi lång erfarenhet av att hitta personal till dessa typer av positioner och har en rad olika referenser på området.

HR

Human Resources fokuserar på att hantera och stödja en organisation i dess relation med dess anställda. Denna funktion omfattar flera olika aspekter av personalhantering, från rekrytering och utveckling till att hantera arbetsrelationer och efterlevnad av arbetsrättsliga normer.

Läs mer

Området är avgörande för att skapa och upprätthålla en positiv och produktiv arbetsmiljö. Dess roller och funktioner varierar beroende på företagets storlek, industri och specifika behov. En effektiv HR-avdelning bidrar till att organisationen attraherar och behåller talanger, främjar en positiv arbetskultur och säkerställer överensstämmelse med arbetslagar och regler.

Behovet av duktiga medarbetare inom human resources är viktigare än någonsin. På Awexia rekryterar vi direkt till er som kund den HR profil ni efterfrågar, alternativt hyr ut personen på interimsbasis om behovet av en resurs är mer kortsiktigt.

Supply chain & Logistics

Supply Chain och logistik är två områden som ständigt utvecklas och aktualiseras. Här är det viktigt att vara beredd på att förändringen går fort och därmed att behovet av rätt kompetens ändras med kort varsel. Supply Chain Management (SCM) och logistik är nära sammanlänkade discipliner som fokuserar på att effektivisera och optimera företags leveranskedjor.

Läs mer

Tillsammans arbetar Supply Chain Management och logistik för att skapa en smidig och effektiv flöde av varor och tjänster från produktion till konsument, vilket i slutändan bidrar till att öka kundnöjdheten och minska kostnader för företag. På Awexia har vi ett brett nätverk och många års erfarenhet att rekrytera, hyra ut ledare och jobba tillsammans med kunder inom området för Supply Chain & logistik. 

Construction

Byggbranschen är en omfattande och dynamisk sektor som involverar planering, konstruktion, och underhåll av byggnader och infrastruktur.  Introduktionen av avancerade teknologier som byggnadsinformationssystem (BIM), drönarteknik, och automatiserade konstruktionssystem har transformerat och effektiviserat arbetsprocesserna inom byggbranschen.

Läs mer

Byggbranschen är avgörande för samhällsutvecklingen och ekonomin. Dess komplexitet och omfattning kräver samarbete mellan olika aktörer för att säkerställa framgångsrika och hållbara byggprojekt. I takt med att byggföretagen utvecklar sina tjänsteportföljer finns Awexia här som en partner i utveckling och tillväxt, men också när man behöver kompetensväxla sina medarbetare från en kompetens till en annan.  Vi på Awexia har ett brett nätverk för att hjälpa våra kunder även med detta. 

Finance

Finansbranschen är en bred och vital sektor som omfattar olika institutioner, företag och tjänster som syftar till att hantera och underlätta ekonomiska transaktioner och risker. Den innehåller en rad olika inriktningar och företag där vi på Awexia har stöttat flertalet av dessa inriktningar, exempelvis banker, försäkringsbolag och FinTech bolag.

Läs mer

Finansbranschen är avgörande för ekonomisk aktivitet och spelar en central roll i att stödja företag, individer och regeringar genom att tillhandahålla kapital och finansiella tjänster. Dess dynamiska natur och påverkan på ekonomin gör den till en nyckelkomponent för global ekonomisk stabilitet. Hos Awexia kan våra kunder anpassa sin kompentens för att hela tiden ligga i framkant. Företagen kan själva hyra in medarbetaren under en period för att sedan erbjudan hen antingen ett förlängt konsultuppdrag eller en anställning hos kunden. 

Purcurement

I en ständigt föränderlig värld där råvarupriser och transporter blir dyrare och dyrare gäller det för företagen på arbetsmarknaden att ständigt att den bästa och mest uppdaterade inköpsfunktionen på plats för att lyckas. Inköp fokuserar på processen att förvärva varor och tjänster från externa leverantörer för att möta företagets behov och mål.

Läs mer

Effektiv inköpsverksamhet är avgörande för företagets framgång genom att säkerställa att organisationen får rätt produkter och tjänster i rätt tid och till rätt kostnad. En professionell och strategiskt inriktad inköpsfunktion kan bidra till att förbättra lönsamhet, minska risker och öka konkurrenskraften på marknaden. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med olika typer av inköpsprofiler. Allt från att våra kunder önskar att vi pitchar deras företag mot specifika profiler till att man vill hyra in inköpare på interimsbasis för att bistå vid kortare inköpsprojekt och liknande. 

Sales & Marketing

Försäljning och marknadsföring utgör två nära sammanlänkade områden inom affärsverksamhet, och de spelar en central roll för att driva tillväxt och framgång för företag. Samverkan mellan marknadsföring och försäljning är avgörande för att skapa en konsekvent och effektiv kundupplevelse.

Läs mer

Genom att kombinera insikter från marknadsundersökningar med skickligheterna i försäljningsprocessen kan företag skapa starka kundrelationer och främja affärstillväxt. Vi på Awexia har lång och bred erfarenhet av att både rekrytera och hyra ut kompetens inom området.

IT/Tech

IT och teknikbranschen utgör en dynamisk och snabbt utvecklande sektor som omfattar en mängd olika företag och tjänster relaterade till informationsteknik och teknik.

Teknikbranschen kännetecknas av sin snabba förändringstakt, ständiga innovationer och dess inflytande på samhället som helhet. Den spelar en central roll i dagens digitala ekonomi och är avgörande för framtidens teknologiska utveckling.

Sustainability

Hållbarhet är en övergripande princip som strävar efter att möta dagens behov utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer att tillgodose sina behov. Det innebär att balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter för att skapa en långsiktig och balanserad utveckling.

Läs mer

Hållbarhet är en övergripande vision som kräver samverkan och engagemang från olika sektorer och intressenter för att skapa en mer hållbar och rättvis värld. Många organisationer och samhällen strävar efter att integrera hållbarhetsprinciper i sina verksamheter för att bidra till en mer hållbar framtid. Hållbarhetsfrågan är en viktig drivkraft och därmed är vårt fokus på kompetens inom detta område prioriterat. Kontakta oss så berättar vi mer hur vi på Awexia kan stötta er i frågan genom kompetenta medarbetare.

Administration

Awexia supporterar sina kunder med administrationsprofiler i flertalet branscher.  Behovet av duktiga administratörer finns i de flesta bolag och Awexia har över tid etablerat flera kundkontakter där vi har administratörer uthyrda och även har direktrekryterat ut dessa till vårt kundnätverk. Profilerna på dessa varierar beroende på uppdrag. Ta kontakt med oss så hittar vi en lösning på just ert behov.