Hållbarhet

Vårt arbete inom hållbarhet

Våra kunder verkar i en snabbt föränderlig affärsmiljö, vilket innebär att deras behov av rådgivning och executive search ständigt förändras. Vårt mål är att kontinuerligt utveckla företaget för att möta våra kunders skiftande behov.

Genom att integrera hållbarhet i våra tjänster inom Executive Search för alla verksamhetsområden kan vi skapa högsta möjliga långsiktiga värde för våra kunder. Långsiktigt tänkande handlar om att alltid vara tillgänglig, ta initiativ och vara lyhörd för våra kunders utmaningar, vilket gör att vi kan erbjuda rätt lösningar och bästa möjliga kandidater som passar befattningen för alla perspektiv. Genom att lyfta fram frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti korruption hjälper vi våra kunder att bättre hantera riskerna och affärsmöjligheterna som är kopplade till hållbarhet.

Vår roll som Executive Search partner innebär ett ansvar och en möjlighet att påverka och främja frågor som är viktiga, inte bara för våra kunder och oss själva utan även för samhället i stort. Awexias roll i samhället är en viktig del av vår verksamhet och definieras av anständighet, ansvar, kunskap och engagemang. Byrån kännetecknas av ett arbetsklimat som uppmuntrar anställda att ägna sin kunskap och tid åt sociala frågor och därigenom utveckla sin kompetens kring hållbarhetsfrågornas kommersiella betydelse.

Etik och regelefterlevnad

Etik och regelefterlevnad är en del av företagets kärnvärde och är väsentliga både i förhållande till de dagliga uppgifterna och den långsiktiga utvecklingen av företaget och den professionella rådgivning den tillhandahåller. Eftersom vi som företag har verksamhet med internationella företag ska vi alltid säkerställa att verksamheten följer de berörda ländernas lagar och regler. Dessutom har byrån alltid strategiska och etiska överväganden utöver dessa minimikrav, med målet att uppnå högsta möjliga kvalitet och alltid agera enligt byråns värderingar.


Minska påverkan på miljön

På Awexia arbetar vi proaktivt för att minska vår klimatpåverkan genom att alltid ha miljön i åtanke genom våra processer och vårt dagliga arbete. För oss innebär det till exempel att välja det mest miljövänliga resesättet som finns och att minimera vår användning av papper och energiförbrukning. I detta avseende har vi därför valt att fokusera på hållbara inköp, att hitta energieffektiva lösningar och minska våra koldioxidutsläpp, eftersom det är de områden där vår påverkan på miljön är störst. Vi sätter upp årliga mål för att följa upp och utvärdera vår faktiska miljöpåverkan under hela året. Vi strävar efter att vara ett klimatneutralt företag.